Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1916386
      [url] => /a/10001/201811/3ca5e0f2d7e987b4b210f49ec320e5b6.jpeg
    )

  [description] => 相对于仰光大金塔内的拥挤,瑞摩都大金塔则让人感觉更加舒适一些。
  [recommend] => 0
  [published] => 1541561075
  [sort] => 0
  [title] => 自由自在游天下之名副其实的万塔之邦
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/chujingyou/p/628219.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 缅甸
      [1] => 佛塔
      [2] => 大金塔
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 155998
      [1] => 6621
      [2] => 58732
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,536,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1916386
          [url] => /a/10001/201811/3ca5e0f2d7e987b4b210f49ec320e5b6.jpeg
        )

    )

  [id] => 628219
  [tran_published] => 2018-11-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 236
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 12
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 大金塔
          [1] => 缅甸
          [2] => 佛塔
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 账号
      [1] => 旅游局
      [2] => 巴拿马
      [3] => 开通
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 2628
      [1] => 643
      [2] => 8765
      [3] => 2257
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,536,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/chujingyou/p/623122.html
  [title] => 巴拿马旅游局开通中文社交账号招揽中国游客
  [description] => 在巴拿马运河博物馆举行的发布会上,巴拿马旅游局局长古斯塔沃·谦说,中国是世界重要的游客来源国之一,此次推出官方账号是为了让广大中国用户方便了解巴拿马旅游的最新资讯和旅游主打产品,包括自然风光、印第安土著部落、历史文化古迹及巴拿马传统等。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1538189288
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 623122
  [tran_published] => 2018-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 340
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 6
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 巴拿马
          [1] => 账号
          [2] => 开通
          [3] => 旅游局
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 游客
      [1] => 马尔代夫
      [2] => 王穆
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5986
      [1] => 2266
      [2] => 146269
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,521,536,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/chujingyou/p/616192.html
  [title] => 境外游防坑指南之马尔代夫:选对岛才能体验好
  [description] => 新华社发(杜才良摄)2019年底,中资企业承建的马尔代夫国际机场扩建工程将完工,扩建后的机场不仅将能容纳更大规格的飞机起降,年乘客运输量也将大大提升。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1534904391
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 616192
  [tran_published] => 2018-08-22
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 228
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 5
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 马尔代夫
          [1] => 游客
          [2] => 王穆
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1343251
      [url] => /a/10001/201807/5edb787e1c7c1467848a5e4ed87bdc33.jpeg
    )

  [description] => 使馆提醒在老挝中国公民近期谨慎前往阿速坡省及周边地区。
  [recommend] => 0
  [published] => 1532487743
  [sort] => 0
  [title] => 【出行提示】提醒中国公民近期谨慎前往老挝阿速坡省
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/chujingyou/p/612873.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 大使馆
      [1] => 老挝
      [2] => 阿速坡
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12444
      [1] => 143561
      [2] => 5385
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,521,536,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1343251
          [url] => /a/10001/201807/5edb787e1c7c1467848a5e4ed87bdc33.jpeg
        )

    )

  [id] => 612873
  [tran_published] => 2018-07-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 427
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 10
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 老挝
          [1] => 阿速坡
          [2] => 大使馆
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 1343251
          [url] => /a/10001/201807/5edb787e1c7c1467848a5e4ed87bdc33.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 公园
      [1] => 大火
      [2] => 消防员
      [3] => 山火
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 29257
      [1] => 632
      [2] => 2054
      [3] => 939
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,521,536,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/chujingyou/p/612811.html
  [title] => 【出行提示】美国约塞米蒂国家公园受山火威胁
  [description] => 美国森林管理局发言人吉姆·麦肯森说,山火产生的烟雾对约塞米蒂国家公园景观造成一定影响,空气质量也在恶化,很多游客不得不戴上口罩游览。
  [sourceurl] => 
  [published] => 1532480854
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 1343251
      [url] => /a/10001/201807/5edb787e1c7c1467848a5e4ed87bdc33.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 612811
  [tran_published] => 2018-07-25
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 469
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 山火
          [1] => 公园
          [2] => 消防员
          [3] => 大火
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 新华社悉尼7月11日电澳大利亚古生物学家11日确认,60多年前发现的一块罕见鲸化石属于一头600万年前的侏儒露脊鲸,这是目前已知的最古老的侏儒露脊鲸化石。
  [recommend] => 0
  [published] => 1531363488
  [sort] => 0
  [title] => 澳大利亚确认600万年前侏儒露脊鲸化石
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/chujingyou/p/611133.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 化石
      [1] => 侏儒
      [2] => 菲茨杰拉德
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 53121
      [1] => 16371
      [2] => 142161
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,521,536,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 611133
  [tran_published] => 2018-07-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 477
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 侏儒
          [1] => 化石
          [2] => 菲茨杰拉德
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 中国驻宋卡总领馆据此提醒中国公民务必提高安全意识,事先了解当地天气海况,近期谨慎前往普吉、甲米、攀牙等安达曼海域海岛游,在每年5月至10月初季风季节,切勿冒险参与下海游泳浮潜或乘船出海等涉水项目。
  [recommend] => 0
  [published] => 1531362635
  [sort] => 0
  [title] => 【出行提示】中国驻宋卡总领馆提醒赴泰国普吉、攀牙、甲米海岛游注意安全
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/chujingyou/p/611113.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 普吉
      [1] => 甲米
      [2] => 攀牙
      [3] => 安达曼
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 142149
      [1] => 142151
      [2] => 8401
      [3] => 54292
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,521,536,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 611113
  [tran_published] => 2018-07-12
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 286
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 0
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 攀牙
          [1] => 安达曼
          [2] => 普吉
          [3] => 甲米
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 公告指出,中国游客在马参观游览时要尊重当地宗教习惯和风俗,避免不礼貌言行,遵守公共秩序,杜绝不文明行为,不得在清真寺等宗教场所喧哗。
  [recommend] => 0
  [published] => 1531274127
  [sort] => 0
  [title] => 中国驻马来西亚大使馆发布暑期旅行安全提示
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/chujingyou/p/610939.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 公告
      [1] => 公民
      [2] => 马中国
    )

  [sourceurl] => http://www.xinhuanet.com/travel/2018-07/11/c_1123107213.htm
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 142003
      [1] => 107335
      [2] => 1492
      [3] => 15956
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,521,536,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 610939
  [tran_published] => 2018-07-11
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 245
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 1
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 马中国
          [1] => 公告
          [2] => 公民
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => www.xinhuanet.com
        )

    )

  [source] => www.xinhuanet.com
  [author] => Array
    (
    )

)
    

查看更多