Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4259505
      [url] => /a/10001/202005/150f3c937d502a83f3b860457aeb187b.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1590829685
  [sort] => 0
  [title] => 家里留人!6月1日起,天然气入户检查……
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/688038.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 2020
      [1] => 安检
      [2] => 14
      [3] => NO
      [4] => 入户
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 206365
      [1] => 34142
      [2] => 54401
      [3] => 217481
      [4] => 12225
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,41,35,44,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4259505
          [url] => /a/10001/202005/150f3c937d502a83f3b860457aeb187b.jpeg
        )

    )

  [id] => 688038
  [tran_published] => 05-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 2020
          [1] => 安检
          [2] => 14
          [3] => NO
          [4] => 入户
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4259429
      [url] => /a/10001/202005/0d96f6a403518316ec8bc66ad49bbf92.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1590822003
  [sort] => 0
  [title] => 见过没?这趟包头东始发的“小慢车”最低票价只要4元钱
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/688035.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 慢车
      [1] => 60
      [2] => 包头
      [3] => 列车员
      [4] => 葛梦宁
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 49053
      [1] => 207801
      [2] => 45
      [3] => 4762
      [4] => 227891
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,44,41,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4259429
          [url] => /a/10001/202005/0d96f6a403518316ec8bc66ad49bbf92.jpeg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4259430
          [url] => /a/10001/202005/6a4141aa2ee006243c5041ee7a526143.jpeg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4259437
          [url] => /a/10001/202005/df0c5442e5839a803470d5334d991e52.jpeg
        )

    )

  [id] => 688035
  [tran_published] => 05-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 慢车
          [1] => 60
          [2] => 包头
          [3] => 列车员
          [4] => 葛梦宁
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4259407
      [url] => /a/10001/202005/55ec4d75e68f99bd82228440058e7f65.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1590820501
  [sort] => 0
  [title] => 即将支持刷码就医购药,内蒙古电子社保卡签发量突破200万
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/688032.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 社保卡
      [1] => APP
      [2] => 签发
      [3] => 电子
      [4] => 全区
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 11085
      [1] => 227888
      [2] => 29792
      [3] => 203896
      [4] => 3179
      [5] => 1868
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,44,41,35,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4259407
          [url] => /a/10001/202005/55ec4d75e68f99bd82228440058e7f65.jpg
        )

    )

  [id] => 688032
  [tran_published] => 05-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 社保卡
          [1] => APP
          [2] => 签发
          [3] => 电子
          [4] => 全区
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => ​正北方网
        )

    )

  [source] => ​正北方网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4259414
          [url] => /a/10001/202005/c17391b62beb3faef7724c6401b08915.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 公交
      [1] => 薛全
      [2] => 恢复
      [3] => 出行
      [4] => 运力
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 9739
      [1] => 23717
      [2] => 123997
      [3] => 12006
      [4] => 2005
      [5] => 2295
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,44,41,35,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/688030.html
  [title] => 回应!公交车间隔大不好等,啥时候能恢复正常? 
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1590820167
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4259414
      [url] => /a/10001/202005/c17391b62beb3faef7724c6401b08915.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 688030
  [tran_published] => 05-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 公交
          [1] => 薛全
          [2] => 恢复
          [3] => 出行
          [4] => 运力
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 郭燕
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 郭燕
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4259300
      [url] => /a/10001/202005/1c0b749431fad00c88a6e666b61f5e6c.jpg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1590807905
  [sort] => 0
  [title] => 快看!2020年中考体育免试考生公示
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/688022.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 免试
      [1] => 公示
      [2] => 体卫艺科
      [3] => 2020
      [4] => 中考
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 72817
      [1] => 9551
      [2] => 222164
      [3] => 206365
      [4] => 9235
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,44,35,41,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4259300
          [url] => /a/10001/202005/1c0b749431fad00c88a6e666b61f5e6c.jpg
        )

    )

  [id] => 688022
  [tran_published] => 05-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 免试
          [1] => 公示
          [2] => 体卫艺科
          [3] => 2020
          [4] => 中考
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4259289
          [url] => /a/10001/202005/4666b1986519a91077b6eeba4d1c7a3e.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 福利
      [1] => 铸造
      [2] => 林峰
      [3] => 通勤
      [4] => 试用期
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 591
      [1] => 42262
      [2] => 12325
      [3] => 45105
      [4] => 35221
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,41,44,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/688016.html
  [title] => 五险、餐补、通勤!包头一企业招聘待遇,一个都不少
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1590805202
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4259289
      [url] => /a/10001/202005/4666b1986519a91077b6eeba4d1c7a3e.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 688016
  [tran_published] => 05-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 福利
          [1] => 铸造
          [2] => 林峰
          [3] => 通勤
          [4] => 试用期
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4259059
          [url] => /a/thumb/10001/202005/649f2701a9e85327c0d1b001118662dd.jpg@w1137_h853.jpg
        )

      [1] => Array
        (
          [id] => 4259061
          [url] => /a/thumb/10001/202005/f375bb9fabdee35e04a984b76155d551.jpg@w1137_h853.jpg
        )

      [2] => Array
        (
          [id] => 4259062
          [url] => /a/thumb/10001/202005/1a918ecfcfa955e82cc4c9b7628a0041.jpg@w1137_h853.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 腾房
      [1] => 干警
      [2] => 固阳县
      [3] => 执行
      [4] => 行动
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 46105
      [1] => 20224
      [2] => 55
      [3] => 37549
      [4] => 844
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2106,35,41,44,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/687989.html
  [title] => 强制“腾房”、司法拍卖……老赖生活物品被“打包”
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1590799221
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4259059
      [url] => /a/thumb/10001/202005/649f2701a9e85327c0d1b001118662dd.jpg@w1137_h853.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 0
  [id] => 687989
  [tran_published] => 05-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 500
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 48
  [shares] => 0
  [digg] => 48
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 腾房
          [1] => 干警
          [2] => 固阳县
          [3] => 执行
          [4] => 行动
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4258990
          [url] => /a/10001/202005/d7cd11201a2f21661a5412e099e0ba9e.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头
      [1] => 航班
      [2] => 出行
      [3] => 航班时刻
      [4] => 疫情
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 45
      [1] => 82948
      [2] => 3116
      [3] => 2005
      [4] => 37430
      [5] => 26258
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,35,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouxinwen/p/687973.html
  [title] => 包头机场进京航班恢复至每天2班
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1590797706
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4258990
      [url] => /a/10001/202005/d7cd11201a2f21661a5412e099e0ba9e.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 687973
  [tran_published] => 05-30
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头
          [1] => 航班
          [2] => 出行
          [3] => 航班时刻
          [4] => 疫情
        )

      [1] => Array
        (
          [0] => 王舒
        )

    )

  [author] => Array
    (
      [0] => 王舒
    )

  [source] => 
)
    

查看更多