Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] =>        
  [recommend] => 0
  [published] => 1536025620
  [sort] => 0
  [title] => 第六届内蒙古“草原英才”高层次人才交流会开幕
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotourencaifuwu/p/618511.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 草原
      [1] => 创业
      [2] => 英才
      [3] => 海外学人
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 13973
      [1] => 67268
      [2] => 693
      [3] => 638
      [4] => 101658
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,206,551,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 618511
  [tran_published] => 2018-09-04
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 467
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 1
  [shares] => 1
  [digg] => 1
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 英才
          [1] => 创业
          [2] => 草原
          [3] => 海外学人
        )

      [4] => Array
        (
          [0] => 内蒙古新闻网
        )

    )

  [source] => 内蒙古新闻网
  [author] => Array
    (
    )

)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1508398999
  [sort] => 0
  [title] => 包钢(集团)公司2018年高校毕业生招聘简章
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotourencaifuwu/p/573394.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 待遇
      [1] => 招聘
      [2] => 稀土
      [3] => 薪酬
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 291
      [1] => 428
      [2] => 694
      [3] => 24103
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,596,551,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 573394
  [tran_published] => 2017-10-19
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 待遇
          [1] => 招聘
          [2] => 稀土
          [3] => 薪酬
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 623617
          [url] => /a/10001/2017/0919/1505789776198.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
    )

  [appid] => 3
  [recommend] => 0
  [catids] => ,590,551,
  [url] => /p/573362html
  [title] => 英才荟萃谱华章——包头市人才工作纪实
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1505789787
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 623617
      [url] => /a/10001/2017/0919/1505789776198.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 573362
  [tran_published] => 2017-09-19
  [model] => 链接
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 岗位
      [1] => 专业
      [2] => 学历
      [3] => 本科
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1315
      [1] => 3360
      [2] => 8540
      [3] => 24153
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,596,551,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotourencaifuwu/p/573268.html
  [title] => 中冶华天包头设计研究总院有限公司2017年度高端人才招聘公告  
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1502334917
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 573268
  [tran_published] => 2017-08-10
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 岗位
          [1] => 专业
          [2] => 学历
          [3] => 本科
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 根据市人才工作协调领导小组有关工作部署,此次“高层次人才服务卡”发放对象为:第二批“鹿城英才”入选个人。
  [recommend] => 0
  [published] => 1502088840
  [sort] => 0
  [title] => 关于为第二批“鹿城英才” 发放“高层次人才服务卡”的通知
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotourencaifuwu/p/573257.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 高层次
      [1] => 鹿城
      [2] => 英才
      [3] => 牵头
      [4] => 持卡
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 317
      [1] => 833
      [2] => 13973
      [3] => 31594
      [4] => 45649
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,587,551,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 573257
  [tran_published] => 2017-08-07
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 4
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 高层次
          [1] => 鹿城
          [2] => 英才
          [3] => 牵头
          [4] => 持卡
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 材料
      [1] => 招聘
      [2] => 浙江大学
      [3] => 应聘
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 428
      [1] => 1935
      [2] => 29512
      [3] => 57
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,596,551,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotourencaifuwu/p/573208.html
  [title] => 浙江大学包头工业技术研究院硕士研究生及以上学历人才招聘
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1500539423
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 573208
  [tran_published] => 2017-07-20
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 招聘
          [1] => 浙江大学
          [2] => 应聘
          [3] => 材料
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 623178
      [url] => /a/10001/2017/0717/1500278056775.png
    )

  [description] =>    
  [recommend] => 0
  [published] => 1500278040
  [sort] => 0
  [title] => 第五届内蒙古“草原英才”高层次人才合作交流会暨呼包鄂人才创新创业周包头分会场在青山区举办
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotourencaifuwu/p/573194.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 研讨
      [1] => 社工
      [2] => 治理
      [3] => 助工
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 601
      [1] => 5423
      [2] => 9405
      [3] => 102033
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,584,551,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 623178
          [url] => /a/10001/2017/0717/1500278056775.png
        )

    )

  [id] => 573194
  [tran_published] => 2017-07-17
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 221
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 研讨
          [1] => 社工
          [2] => 治理
          [3] => 助工
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 623097
          [url] => /a/10001/2017/0714/1500009331636.jpg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 包头市
      [1] => 自治区
      [2] => 人才
      [3] => 同志
      [4] => 英才
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 12
      [1] => 215
      [2] => 3496
      [3] => 4156
      [4] => 13973
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,584,551,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotourencaifuwu/p/573189.html
  [title] => 第五届内蒙古“草原英才”高层次人才合作交流会暨呼包鄂人才创新创业周包头分会场开幕
  [description] =>        
  [sourceurl] => 
  [published] => 1500009360
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 623097
      [url] => /a/10001/2017/0714/1500009331636.jpg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 573189
  [tran_published] => 2017-07-14
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 207
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 2
  [shares] => 0
  [digg] => 2
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 包头市
          [1] => 自治区
          [2] => 人才
          [3] => 同志
          [4] => 英才
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多