Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1590481078
  [sort] => 0
  [title] => 扩散|以后,使用共享单车不能再任性了!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouchengshiguanli/p/687518.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 单车
      [1] => 共享
      [2] => 停放
      [3] => 商圈
      [4] => 检查组
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 28544
      [1] => 8684
      [2] => 43497
      [3] => 1793
      [4] => 22682
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,122,1006,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 687518
  [tran_published] => 05-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 单车
          [1] => 共享
          [2] => 停放
          [3] => 商圈
          [4] => 检查组
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4242051
          [url] => /a/10001/202005/3bdff0334131bea8752a9b005c88f066.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 废品收购
      [1] => 废品
      [2] => 执法人员
      [3] => 少先办
      [4] => 街坊
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 205882
      [1] => 3487
      [2] => 29935
      [3] => 227099
      [4] => 686
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1006,122,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouchengshiguanli/p/687516.html
  [title] => 从“脏乱差”逆袭成“美加净”,他们究竟做了什么?
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1590480939
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4242051
      [url] => /a/10001/202005/3bdff0334131bea8752a9b005c88f066.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 687516
  [tran_published] => 05-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 废品收购
          [1] => 废品
          [2] => 执法人员
          [3] => 少先办
          [4] => 街坊
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1590480669
  [sort] => 0
  [title] => 别侥幸!执法队员早已“盯”上你
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouchengshiguanli/p/687515.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 执法人员
      [1] => 抢建
      [2] => 拆除
      [3] => 违法
      [4] => 偷建
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 29935
      [1] => 51230
      [2] => 9288
      [3] => 202
      [4] => 227468
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,122,1006,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 687515
  [tran_published] => 05-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 执法人员
          [1] => 抢建
          [2] => 拆除
          [3] => 违法
          [4] => 偷建
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 户外广告
      [1] => 拆除
      [2] => 楼顶
      [3] => 大型
      [4] => 执法人员
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1234
      [1] => 9288
      [2] => 6613
      [3] => 26540
      [4] => 29935
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,1006,122,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouchengshiguanli/p/687514.html
  [title] => =͟͟͞͞大=͟͟͞͞风=͟͟͞͞吹=͟͟͞͞啊=͟͟͞͞吹=͟͟͞,,千万注意“头顶”······
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1590480471
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 687514
  [tran_published] => 05-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 户外广告
          [1] => 拆除
          [2] => 楼顶
          [3] => 大型
          [4] => 执法人员
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4242021
          [url] => /a/10001/202005/9e3ee324e8ab26a9ec0c40ab93270bf5.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 餐厨
      [1] => 垃圾桶
      [2] => 餐饮店
      [3] => 垃圾
      [4] => 摆放
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 34024
      [1] => 7333
      [2] => 50121
      [3] => 1861
      [4] => 40725
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,122,1006,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouchengshiguanli/p/687513.html
  [title] => 开餐馆的注意了,餐厨垃圾桶不能这样放······
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1590480332
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4242021
      [url] => /a/10001/202005/9e3ee324e8ab26a9ec0c40ab93270bf5.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 687513
  [tran_published] => 05-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 餐厨
          [1] => 垃圾桶
          [2] => 餐饮店
          [3] => 垃圾
          [4] => 摆放
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4242017
          [url] => /a/10001/202005/5f7fdd93df1e5db8999b9fb55720fb85.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 违建
      [1] => 拆除
      [2] => 昆区
      [3] => 平方米
      [4] => 违章建筑
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 20226
      [1] => 9288
      [2] => 137
      [3] => 34289
      [4] => 12495
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,122,1006,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouchengshiguanli/p/687511.html
  [title] => 拆违1千多处,2.6万多平方米,快看看在你家附近有没有?
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1590480237
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4242017
      [url] => /a/10001/202005/5f7fdd93df1e5db8999b9fb55720fb85.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 687511
  [tran_published] => 05-26
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 违建
          [1] => 拆除
          [2] => 昆区
          [3] => 平方米
          [4] => 违章建筑
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4211254
      [url] => /a/10001/202005/faaf39141c43942cdd3ee7091a4f4b3d.jpeg
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1590020779
  [sort] => 0
  [title] => 校园周边环境怎么样?放心,有我们呢!
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouchengshiguanli/p/686815.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 校园
      [1] => 石拐区
      [2] => 周边环境
      [3] => 周边
      [4] => 复课
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 1009
      [1] => 44
      [2] => 54948
      [3] => 8450
      [4] => 15400
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,1006,122,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4211254
          [url] => /a/10001/202005/faaf39141c43942cdd3ee7091a4f4b3d.jpeg
        )

    )

  [id] => 686815
  [tran_published] => 05-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 校园
          [1] => 石拐区
          [2] => 周边环境
          [3] => 周边
          [4] => 复课
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 4211253
          [url] => /a/10001/202005/5e2f29fd5df3289cdf45bf1048f1aa7c.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 厕所
      [1] => 水冲
      [2] => 改造
      [3] => 农村
      [4] => 卫生死角
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 3593
      [1] => 226366
      [2] => 501
      [3] => 1546
      [4] => 44190
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,122,1006,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/baotouchengshiguanli/p/686814.html
  [title] => 小厕所彰显大文明,打造文明城市亮丽风景!
  [description] => 为了保障农村水冲厕改造项目顺利完成,青山区政府投入了100余万元专项资金
  [sourceurl] => 
  [published] => 1590020721
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 4211253
      [url] => /a/10001/202005/5e2f29fd5df3289cdf45bf1048f1aa7c.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 686814
  [tran_published] => 05-21
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 0
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 0
  [shares] => 0
  [digg] => 0
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 厕所
          [1] => 水冲
          [2] => 改造
          [3] => 农村
          [4] => 卫生死角
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多