Array
(
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 厂长
      [1] => 厂里
      [2] => 核电
      [3] => 书记
      [4] => 元件厂
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 6598
      [1] => 5010
      [2] => 16842
      [3] => 2700
      [4] => 216214
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2046,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/202zgzbfqdhrlyjjd/p/672378.html
  [title] => 艰苦奋斗困顿时——原厂长强敏升访谈
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1569746657
  [thumb] => 
  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 672378
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 435
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 17
  [shares] => 0
  [digg] => 17
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 厂长
          [1] => 厂里
          [2] => 核电
          [3] => 书记
          [4] => 元件厂
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => 
  [description] => 孔德修
  [recommend] => 0
  [published] => 1569746575
  [sort] => 0
  [title] => 孔老修就是孔德修——原厂长孔德修访谈
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/202zgzbfqdhrlyjjd/p/672377.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 孔德修
      [1] => 记者
      [2] => 三室
      [3] => 包头市
      [4] => 厂长
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 216212
      [1] => 2581
      [2] => 216213
      [3] => 12
      [4] => 6598
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2046,
  [thumbs] => Array
    (
    )

  [id] => 672377
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 202
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 22
  [shares] => 0
  [digg] => 22
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 孔德修
          [1] => 记者
          [2] => 三室
          [3] => 包头市
          [4] => 厂长
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [comments] => 0
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2884533
      [url] => /a/10001/201909/fa2c34a768e0eb8b81b8a91d48acc491.png
    )

  [description] => 
  [recommend] => 0
  [published] => 1569744150
  [sort] => 0
  [title] => 贺龙一看就帅气——老保卫干部张子明访谈
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/202zgzbfqdhrlyjjd/p/672364.html
  [tags] => Array
    (
      [0] => 张子明
      [1] => 公安局
      [2] => 包头市
      [3] => 保卫
      [4] => 保密
    )

  [sourceurl] => 
  [thumb_ratio] => 1
  [terms] => Array
    (
      [0] => 216202
      [1] => 41
      [2] => 12
      [3] => 153268
      [4] => 27847
    )

  [appid] => 1
  [catids] => ,2046,
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2884533
          [url] => /a/10001/201909/fa2c34a768e0eb8b81b8a91d48acc491.png
        )

    )

  [id] => 672364
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 341
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 24
  [shares] => 0
  [digg] => 24
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 张子明
          [1] => 公安局
          [2] => 包头市
          [3] => 保卫
          [4] => 保密
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2884523
          [url] => /a/10001/201909/d1007f1a4240958b402a52d12f83fca8.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 医院
      [1] => 30
      [2] => 当时
      [3] => 一个
      [4] => 卫生所
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 329
      [1] => 31370
      [2] => 145535
      [3] => 8681
      [4] => 216200
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2046,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/202zgzbfqdhrlyjjd/p/672362.html
  [title] => 卫生所里的医生——原医院党总支书记张珍访谈
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1569743383
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2884523
      [url] => /a/10001/201909/d1007f1a4240958b402a52d12f83fca8.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 672362
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 409
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 25
  [shares] => 0
  [digg] => 25
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 医院
          [1] => 30
          [2] => 当时
          [3] => 一个
          [4] => 卫生所
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2884501
          [url] => /a/10001/201909/070e4824234cc7b09c5bdf67b88ad9d6.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 厂里
      [1] => 八一
      [2] => 厂子
      [3] => 记者
      [4] => 张诚
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 5010
      [1] => 11700
      [2] => 216198
      [3] => 2581
      [4] => 153913
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2046,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/202zgzbfqdhrlyjjd/p/672360.html
  [title] => 丈夫立功于塞外——首任厂长张诚访谈
  [description] => 张诚
  [sourceurl] => 
  [published] => 1569743037
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2884501
      [url] => /a/10001/201909/070e4824234cc7b09c5bdf67b88ad9d6.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 672360
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 219
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 26
  [shares] => 0
  [digg] => 26
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 厂里
          [1] => 八一
          [2] => 厂子
          [3] => 记者
          [4] => 张诚
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2884495
          [url] => /a/10001/201909/af79450ab078689b0b5a74a613884222.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 苏方
      [1] => 苏联
      [2] => 杨朴
      [3] => 实习
      [4] => 选厂
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 214969
      [1] => 14899
      [2] => 153910
      [3] => 5917
      [4] => 58214
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2046,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/202zgzbfqdhrlyjjd/p/672359.html
  [title] => 蓝图自在设计中——总设计师杨朴访谈
  [description] => 杨朴
  [sourceurl] => 
  [published] => 1569742776
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2884495
      [url] => /a/10001/201909/af79450ab078689b0b5a74a613884222.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 672359
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 353
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 19
  [shares] => 0
  [digg] => 19
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 苏方
          [1] => 苏联
          [2] => 杨朴
          [3] => 实习
          [4] => 选厂
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2884489
          [url] => /a/10001/201909/972a9c7f2d1f3f8f29531d1c9485c599.jpeg
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 元件
      [1] => 核燃料
      [2] => 核工业
      [3] => 核电
      [4] => 生产线
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 39369
      [1] => 39370
      [2] => 21643
      [3] => 16842
      [4] => 2764
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2046,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/202zgzbfqdhrlyjjd/p/672358.html
  [title] => 创造历史的人们——原执行董事、总经理夏进禄访谈
  [description] => 二○二厂建有冶金研究所、核工业特种材料重点实验室、理化检测中心、博士后科研工作站,建有我国第一条石墨水冷生产堆核燃料元件生产线、第一条金属钙生产线、第一条生产堆元件密封包装生产线等,还建有轻材料生产线,即氘化锂-6生产线
  [sourceurl] => 
  [published] => 1569742496
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2884489
      [url] => /a/10001/201909/972a9c7f2d1f3f8f29531d1c9485c599.jpeg
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 672358
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 404
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 39
  [shares] => 0
  [digg] => 39
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 元件
          [1] => 核燃料
          [2] => 核工业
          [3] => 核电
          [4] => 生产线
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    
     Array
(
  [thumbs] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [id] => 2884477
          [url] => /a/10001/201909/01941bc592b3880fb7bb0c84a9a341fe.png
        )

    )

  [tags] => Array
    (
      [0] => 吴殿凯
      [1] => 记者
      [2] => 车间
      [3] => 刘三高
      [4] => 张诚
    )

  [sort] => 0
  [terms] => Array
    (
      [0] => 216196
      [1] => 2581
      [2] => 2763
      [3] => 216197
      [4] => 153913
    )

  [appid] => 1
  [recommend] => 0
  [catids] => ,2046,
  [url] => http://m.baotounews.com.cn/202zgzbfqdhrlyjjd/p/672356.html
  [title] => 觅得八方人才来——原组织部副部长吴殿凯访谈
  [description] => 
  [sourceurl] => 
  [published] => 1569742260
  [thumb] => Array
    (
      [id] => 2884477
      [url] => /a/10001/201909/01941bc592b3880fb7bb0c84a9a341fe.png
    )

  [comments] => 0
  [thumb_ratio] => 1
  [id] => 672356
  [tran_published] => 2019-09-29
  [model] => 
  [is_hot_content] => 
  [pv] => 0
  [virtual_pv] => 431
  [click_pv] => 0
  [virtual_digg] => 15
  [shares] => 0
  [digg] => 15
  [all_pv] => 0
  [content_terms] => Array
    (
      [2] => Array
        (
          [0] => 吴殿凯
          [1] => 记者
          [2] => 车间
          [3] => 刘三高
          [4] => 张诚
        )

    )

  [author] => Array
    (
    )

  [source] => 
)
    

查看更多